Oficiální distributor AUTO i MOTO pro ČR a SK

Ochrana osobních údajů a GDPR

pro internetový obchod WWW.REMUS-VYFUKY.CZ provozovaný společností DPF-CAT Systems s.r.o.

Společnost DPF-CAT Systems s.r.o. se sídlem Na Folimance 2155 / 15, Praha,  IČO: 05338247, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 262136, provozující internetový obchod a velko-obchodní prodej přes portál www.remus-vyfuky.cz , chrání veškeré zpracovávané osobní údaje jako přísně důvěrné a nakládá s nimi v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Bezpečí Vašich osobních údajů je pro DPF-CAT SYSTEMS (WWW.REMUS-VYFUKY.CZ) prioritou.

DPF-CAT SYSTEMS (WWW.REMUS-VYFUKY.CZ) je ve smyslu Obecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679) správcem Vašich osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti (jednotlivé účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou blíže vymezeny níže).

Tyto Zásady zpracování osobních údajů se vztahují na (i) zpracování osobních údajů prováděné DPF-CAT SYSTEMS (WWW.REMUS-VYFUKY.CZ) během Vašeho používání těchto internetových stránek WWW.REMUS-VYFUKY.CZ) („Internetové stránky“), (ii) zpracování osobních údajů ze strany DPF-CAT SYSTEMS (WWW.REMUS-VYFUKY.CZ) během plnění smluv se zákazníky a obchodními partnery, (iii) zpracování osobních údajů při  plnění  právních povinností DPF-CAT SYSTEMS (WWW.REMUS-VYFUKY.CZ) a na (iv) zpracování osobních údajů, jež je nezbytné pro účely ochrany oprávněných zájmů DPF-CAT SYSTEMS (WWW.REMUS-VYFUKY.CZ).

Zásady zpracování osobních údajů popisují účely zpracování osobních údajů a způsoby jejich zpracování, informují o jednotlivých kategoriích zpracovávaných osobních údajů, jejich případných příjemcích, době uchování  osobních údajů a o Vašich právech ve vztahu k ochraně osobních údajů.

 

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Vaše osobní údaje mohou být společností DPF-CAT SYSTEMS (WWW.REMUS-VYFUKY.CZ) zpracovávány pro tyto účely:

 • Plnění právních povinností (zejména povinnosti ve smyslu účetní a daňové legislativy, tedy předávání osobních údajů orgánům finanční správy; případně dalším orgánům veřejné moci v souladu s příslušnými právními předpisy);
 • Zasílání obchodních sdělení a nabídka výrobků a služeb (DPF-CAT SYSTEMS (WWW.REMUS-VYFUKY.CZ) může zasílat obchodní sdělení a nabízet výrobky a služby prostřednictvím emailu, SMS, nebo telefonního hovoru či prostřednictvím poštovních doručovacích služeb);
 • Ochrana oprávněného zájmu správce (ochrana práv a právem chráněných zájmů DPF-CAT SYSTEMS (WWW.REMUS-VYFUKY.CZ), například posuzování bonity zákazníka);
 • Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů (zejména v případě Vašeho zájmu o zaměstnání v DPF-CAT SYSTEMS (WWW.REMUS-VYFUKY.CZ) či při zadání a následné správě osobních údajů v rámci uživatelských účtů na Internetových stránkách).

 

ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

 DPF-CAT SYSTEMS (WWW.REMUS-VYFUKY.CZ) je oprávněna zpracovávat následující osobní údaje dle účelu zpracování:

 

Údaje subjektů údajů

Účely zpracování:

Jméno a příjmení

Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Zasílání obchodních sdělení a nabídka výrobků a služeb, Ochrana oprávněného zájmu správce, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů

Kontaktní adresa

Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Zasílání obchodních sdělení a nabídka výrobků a služeb, Ochrana oprávněného zájmu správce, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů

E-mail

Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Zasílání obchodních sdělení a nabídka výrobků a služeb, Ochrana oprávněného zájmu správce, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů

Telefonní číslo

Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Zasílání obchodních sdělení a nabídka výrobků a služeb, Ochrana oprávněného zájmu správce, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů

Číslo účtu

Plnění       smlouvy,      Plnění      právních       povinností,       Ochrana oprávněného zájmu správce

IČO, DIČ

Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu správce, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů

VIN a další informace o motorovém vozidle

Plnění      smlouvy,      Plnění      právních      povinností,      Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů

Osobní   údaje   jsou   v DPF-CAT SYSTEMS (WWW.REMUS-VYFUKY.CZ)  zpracovávány   jak    manuálně,   tak   automatizovaně.  K automatizovanému zpracování osobních údajů dochází zejména pro účely plnění smluvního vztahu.

DPF-CAT SYSTEMS (WWW.REMUS-VYFUKY.CZ) je oprávněna shromažďovat, uchovávat a využívat určité informace prostřednictvím automatizovaných prostředků, např. statistické informace kdykoliv navštívíte Internetové stránky.

 

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA ZÁKLADĚ SOUHLASU

 Pokud udělíte DPF-CAT SYSTEMS (WWW.REMUS-VYFUKY.CZ) souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání personalizovaných  marketingových  sdělení   (v  těchto   případech   může   docházet  rovněž k profilování), berete na vědomí, že poskytnutí souhlasu je dobrovolné, a že lze souhlas kdykoli písemně anebo prostřednictvím odkazu uvedeného v e-mailové zprávě odvolat. Souhlas je poskytován do jeho odvolání. Neposkytnutí souhlasu nemá vliv na plnění smlouvy.

 

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Ve společnosti DPF-CAT SYSTEMS (WWW.REMUS-VYFUKY.CZ) jsou Vaše osobní údaje zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům, či jednotlivým zpracovatelům osobních údajů smluvně sjednaným DPF-CAT SYSTEMS (WWW.REMUS-VYFUKY.CZ), případně dalším správcům. Vždy však pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování, a na základě odpovídajícího právního titulu pro zpracování osobních údajů.

Seznam příjemců osobních údajů DPF-CAT SYSTEMS (WWW.REMUS-VYFUKY.CZ) je dostupný na vyžádání na adrese info@remus-vyfuky.cz

DPF-CAT SYSTEMS (WWW.REMUS-VYFUKY.CZ) je v zákonem stanovených případech oprávněna, resp. povinna, některé osobní údaje předat na základě platných právních předpisů například orgánům činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci.

 

OSOBNÍ ÚDAJE TŘETÍCH OSOB

 Osobní údaje třetích osob, čímž se rozumí osobní údaje zaměstnanců a zákazníků obchodních partnerů DPF-CAT SYSTEMS (WWW.REMUS-VYFUKY.CZ) a dalších fyzických osob podílejících se na spolupráci s DPF-CAT SYSTEMS (WWW.REMUS-VYFUKY.CZ), popř. jiné údaje, které DPF-CAT SYSTEMS (WWW.REMUS-VYFUKY.CZ) obdrží od obchodního partnera v souvislosti s uzavřením či plněním smlouvy, budou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Tyto osobní údaje použije DPF-CAT SYSTEMS (WWW.REMUS-VYFUKY.CZ) za účelem plnění smluv s obchodními partnery. Obchodní partner tímto bere na vědomí, že DPF-CAT SYSTEMS (WWW.REMUS-VYFUKY.CZ) bude zpracovávat osobní údaje třetích osob po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy,   jsou-li    takové.    Po    delší    dobu   budou   pak   uchovávány,    pokud   vznikne v odůvodněném případě potřeba uchovávat údaje v souvislosti s konkrétním případem. Obchodní partner je povinen řádně poučit o zpracování osobních údajů společností DPF-CAT SYSTEMS (WWW.REMUS-VYFUKY.CZ) své zaměstnance, zákazníky a další fyzické osoby podílející se na straně obchodního partnera na spolupráci s DPF-CAT SYSTEMS (WWW.REMUS-VYFUKY.CZ).

 

DOBA UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou je DPF-CAT SYSTEMS (WWW.REMUS-VYFUKY.CZ) povinna jakožto správce osobních údajů osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů, nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování, kterému musí být přiměřená, anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme dle účelu jejich zpracování po zde uvedenou dobu:

 

Účel zpracování

Doba uchování

Plnění smlouvy

po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu

Plnění právních povinností

po dobu stanovenou příslušným právním předpisem

Zasílání obchodních sdělení a nabídka výrobků a služeb

po dobu trvání souhlasu se zpracováním osobních údajů, případně do odvolání souhlasu se zpracováním, případně v souladu s platnou legislativou*

 

Ochrana oprávněného zájmu správce

maximálně po dobu 3 let od doby počátku zpracování údajů, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak, anebo pokud v odůvodněném případě nevznikne potřeba uchovávat údaje po dobu delší v souvislosti s konkrétním případem

Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů

po dobu nezbytnou k vyřízení příslušného požadavku či po

dobu trvání příslušného uživatelského účtu

 • DPF-CAT SYSTEMS (WWW.REMUS-VYFUKY.CZ) je oprávněna zpracovávat Vaši e-mailovou adresu ve smyslu 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších  předpisů,  za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních výrobků či služeb (např. formou informačního bulletinu nebo newsletteru) v případě, že jste takové zasílání neodmítli.

 

POUŽITÍ COOKIES 

Cookies jsou obsahově malé soubory ve Vašem prohlížeči, které slouží k ukládání a přijímání identifikátorů a dalších informací o počítačích, telefonech a jiných zařízeních, z nichž přistupujete na naše Internetové stránky, a pomáhají nám tak poskytovat, chránit a zlepšovat nabízené služby.

Používání cookies nám umožní nabídnout Vám ty služby a produkty, které nejlépe odpovídají Vašim potřebám a zájmům. Cookies umožňují zaznamenat informace o Vaší návštěvě našich Internetových stránek a díky jejich používání tak bude Vaše další návštěva snazší a rychlejší.

Soubory cookies zejména:

 • slouží k efektivní navigaci na Internetové stránce, k personalizaci, ukládání předvoleb a

obecně k vylepšení uživatelského dojmu z Internetové stránky;

 • umožňují rozlišit, zda konkrétní uživatel již v minulosti navštívil Internetové stránky nebo zda je novým návštěvníkem;
 • napomáhají zobrazovat na Internetové stránce reklamu přizpůsobenou zájmům konkrétního uživatele.

DPF-CAT SYSTEMS (WWW.REMUS-VYFUKY.CZ) cookies používá v případě, že navštívíte naše Internetové stránky, a to nejčastěji k přizpůsobení obsahu, anonymním statistikám ohledně návštěvnosti, k výběru relevantních reklam a k usnadnění bezpečnějšího přihlášení.

Na našich Internetových stránkách používáme dva druhy cookies:

 • Relační cookies (session cookies): Tyto cookies jsou dočasné. Ukládají do souboru cookie Vašeho prohlížeče jen do doby, než ukončíte práci s prohlížečem. Tyto cookies jsou pro řádnou funkčnost Internetových stránek či přidružených aplikací nezbytné.
 • Permanentní cookie (persistent cookies): Tyto cookies můžeme využívat pro Vaši snadnější a pohodlnější orientaci na našich Internetových stránkách (například jednodušší a rychlejší navigace). Tyto cookies zůstávají v souboru cookie Vašeho prohlížeče po delší období. Délka toho období závisí na zvoleném nastavení internetového prohlížeče. Permanentní cookies umožňují přesun informací na internetový server při každé návštěvě Internetových stránek.

Soubory cookies můžete v nastavení svého  internetového  prohlížeče  odmítnout,  nebo si nastavit užívání jen některých. Pokud ale DPF-CAT SYSTEMS (WWW.REMUS-VYFUKY.CZ) nepovolíte použití cookies, některé funkce a nemusí fungovat tak, jak by měly.

Nastavení soukromí ve Vašem počítači, kde lze použití cookies odmítnout či zakázat, najdete v menu příslušného internetového prohlížeče. Nastavení souborů cookies v nejčastěji používaných prohlížečích najdete na následujících internetových stránkách:

 

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ 

Jako subjekt údajů máte níže uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají, a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů a (vi) právo vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Zároveň máte možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), u kterého můžete uplatnit případnou stížnost.

 • Právo na přístup k osobním údajům: chcete-li vědět, jestli o Vás DPF-CAT SYSTEMS (WWW.REMUS-VYFUKY.CZ) zpracovává osobní údaje, máte právo získat informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup. V případě opakované žádosti bude DPF-CAT SYSTEMS (WWW.REMUS-VYFUKY.CZ) oprávněna za kopii poskytnutých osobních údajů účtovat přiměřený O takovém postupu Vás budeme informovat (uvedené platí obdobně pro uplatňování níže uvedených práv).
 • Právo na opravu nepřesných a nepravdivých osobních údajů: v případě, že se domníváte, že o Vás DPF-CAT SYSTEMS (WWW.REMUS-VYFUKY.CZ) zpracovává nepřesné či nepravdivé osobní údaje, máte právo požadovat jejich DPF-CAT SYSTEMS (WWW.REMUS-VYFUKY.CZ) opravu provede bez zbytečného odkladu, s ohledem na technické možnosti.

 

 • Právo na výmaz: v případě, že požádáte o výmaz, DPF-CAT SYSTEMS (WWW.REMUS-VYFUKY.CZ) vymaže Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) to DPF-CAT SYSTEMS (WWW.REMUS-VYFUKY.CZ) ukládá zákonná
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů: v případě, že nemáte zájem na výmazu, ale pouze na dočasném omezení zpracování Vašich osobních údajů, můžete po DPF-CAT SYSTEMS (WWW.REMUS-VYFUKY.CZ) požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.
 • Právo na přenositelnost údajů: v případě, že chcete, aby DPF-CAT SYSTEMS (WWW.REMUS-VYFUKY.CZ) Vaše osobní údaje předala třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, DPF-CAT SYSTEMS (WWW.REMUS-VYFUKY.CZ) Vaší žádosti nebude moci vyhovět.
 • Právo vznést námitku: máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů DPF-CAT SYSTEMS (WWW.REMUS-VYFUKY.CZ). V případě, že DPF-CAT SYSTEMS (WWW.REMUS-VYFUKY.CZ) neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zpracování na základě Vaší námitky ukončí bez zbytečného

Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte dopisem na adresu sídla DPF-CAT SYSTEMS (WWW.REMUS-VYFUKY.CZ)  nebo emailem na info@remus-vyfuky.cz. DPF-CAT SYSTEMS (WWW.REMUS-VYFUKY.CZ) si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit identitu žadatele o předmětná práva.

 

Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou účinné od 30. 6. 2020.

AKCE

SLEVA 7% Z CENY POWERBOXU při zakoupení dohromady s výfukovým systémem

Více informací

SLEVA 16% Z CENY PEDAL BOXU při zakoupení dohromady s Power boxem

Více informací